Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην
Χρῆστος Παναγιώτου Κοσσιώρης
Χρῆστος Π. Κοσσιώρης

Ὁ Χρῆστος Παναγιώτου Κοσσιώρης  γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό ἔτος 1935. Ὁ  πατέρας του μέχρι τό 1941 ἐργαζόταν σέ  ὑπεύθυνη θέση στό ἐργοστάσιο  «Πυριτιδοποιεῖον – Καλυκοποιεῖον»  τοῦ Μποδοσάκη, ἀλλά ἀρνήθηκε νά  συνεχίση τήν ἐργασία του, γιατί τό  ἐργοστάσιο θά ἐργαζόταν πρός ὄφελος  τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων κατοχῆς  καί ἔφυγε. Πῆρε τήν οἰκογένειά του  ἀπό τήν Ἀθήνα καί τήν ἐγκατέστησε  στό χωριό του στίς Μάνδρες τῆς  Μεσσηνίας. Ὁ Χρῆστος Κοσσιώρης ἀπεφοίτησε τό  1953 ἀπό τό Γυμνάσιο Διαβολιτσίου καί  τό 1957 ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Στρατιωτική  Σχολή τῶν Εὐελπίδων, ὡς  Ἀνθυπολοχαγός Πεζικοῦ. Ὑπηρέτησε σέ διάφορες Μονάδες ὡς  Διοικητής Ὑπομονάδος καί Μονάδος,  ἀλλά καί ὡς Ἐπιτελής σέ Στρατηγεῖα  μεγάλων Μονάδων. Τό 1969 ἐνυμφεύθη τήν  Ἀναστασίαν Γ. Βρακᾶ καί ἀπέκτησεν  ἕνα υἱόν τόν Παναγιώτη. Ἐφοίτησεν σ᾽ ὅλα τά Σχολεῖα τοῦ  Ὅπλου του, καθώς καί στή Σχολή  Ἀεροπορίας Στρατοῦ τεθείς εἰς  πτητικήν ἐνέργειαν μέχρι τό 1981. Ἐπί  πλέον ἐφοίτησεν στή Σχολή  Πληροφοριῶν τοῦ ΓΕΣ, στή Σχολή  Ραδιοβιολογικοῦ Πολέμου, στή Σχολή  Ξένων Γλωσσῶν (Ἀγγλικά), τήν  Ἀνωτέραν Σχολήν Πολέμου καί τήν  Σχολήν Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Τό 1986 «ἐπελέγη» εἰς ἀποστρατείαν μέ  τόν βαθμόν τοῦ Ταξιάρχου. Μετά τήν  ἀποστρατεία του δραστηριοποιήθηκε  πολιτικά εἰς τήν Ἐθνικήν Πολιτικήν  Ἕνωσιν (ΕΠΕΝ) καί κατόπιν στήν «ΠΡΩΤΗ  ΓΡΑΜΜΗ» τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη. Ἔγραψε ἄρθρα καί σχόλια σέ  ἐφημερίδες, κυρίως στήν ἐφημερίδα  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», τῆς ὁποίας  ὑπῆρξε γιά ἕνα διάστημα καί  ἐκδότης. Ἐξέδιδε τό μηνιαῖον δελτίο  τῆς ΕΠΕΝ «ΕΘΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ» καί ἀπό  τοῦ ἔτους 2001 μέχρι τόν Ἰούνιον τοῦ  2011 τό μηνιαῖον δελτίον τῆς «ΠΡΩΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ» μέ 10.000  ἀποδέκτας. Ἔγραψε τά βιβλία: «Τό 9ον Σύνταγμα  Πεζικού Καλαμάτας», «Οἱ Ἑπτακόσιοι  Θεσπιεῖς στίς Θερμοπύλες», «Ἐσύ τί  Ἔκανες Παππούλη;», «Ἑλληνίδες» καί  «Ἀπομυθοποιήσεις».