Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην
Θεοφανώ Πολυμέρη
Θεοφανώ Πολυμέρη

Ἡ Θεοφανώ Πολυμέρη Τσεμπερούλη ἐγεννήθη τό 1964 στήν Νέα Ὑόρκη καί ἐσπούδασε Computer Science στό Hunter College τοῦ City University of New York. Ἒχει μουσικές σπουδές καί δύο προσωπικούς δίσκους. Εἶναι τελειόφοιτος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς. Πλέον τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, παρακολουθεῖ μαθήματα καί ἀναλύσεις ἀρχαίων κειμένων μέ τήν φιλόλογο Ἂννα Τζιροπούλου Εὐσταθίου, ἒχοντας ἒτσι ἐντρυφίσει στήν ἐτυμολογία καί τά γλωσσικά ζητήματα. Ἐπιμελήθη τήν αὐτοβιογραφία τοῦ πατρός της Φώτη Πολυμέρη, συνθέτου, στιχουργοῦ καί τραγουδιστή, πού ἐτιμήθη πολλάκις ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος γιά τήν προσφορά του στόν Πολιτισμό. Ἐπίσης πολυτονίζει τα τελευταία έτη συγγράμματα για διαφόρους εκδοτικούς οίκους.