Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ 1946-1966….21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

20,00

Ἡ περίοδος ἀπότό 1946 μέχρι τό 1967 εἶναι μία περίοδος ἐξοντωτικῆς πάλης τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ Ἐθνικισμοῦ καί τοῦ Κομμουνισμοῦ, πού περιλαμβάνει αἱματηρότατον καί ἄγριον πόλεμον καί καταστροφάς, γεγονότα τά ὁποῖα οὐδεμία ἄλλη Χώρα εἰς τήν Εὐρώπην ἐγνώρισεν…περισσότερα

Σελίδες: 366, A’ έκδοση 2017

Συγγραφέας: Χρήστος Π. Κοσσιώρης

Περιγραφή

Ἡ περίοδος ἀπότό 1946 μέχρι τό 1967 εἶναι μία περίοδος ἐξοντωτικῆς πάλης τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ Ἐθνικισμοῦ καί τοῦ Κομμουνισμοῦ, πού περιλαμβάνει αἱματηρότατον καί ἄγριον πόλεμον καί καταστροφάς, γεγονότα τά ὁποῖα οὐδεμία ἄλλη Χώρα εἰς τήν Εὐρώπην ἐγνώρισεν.
Καί ἐνῶ ὁ Κομμουνισμός κατέρρευσεν εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ἐδῶ, μέ μίαν ἔντεχνον μετάλλαξιν, ἐπιδιώκει τή νἐκδίκησίν του διά τούς τρεῖς πρώτους «Γύρους» πού ἔχασεν. Ἤδη διανύομεν τόν τέταρτον ἐπιτυχῆ «Γῦρον» τοῦ μεταλλαγμένου εἰς «Ἀριστεράν» Κομμουνισμοῦ, εὐτυχῶς, πρός τό παρόν μόνον πολιτικῶς. Ὅλα αὐτά καταγράφονται καί ἀναλύονται εἰςὅλας των τάς λεπτομερείας εἰς τό ἀνά χεῖρας βιβλίον.