Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Αι ηρωΐδες της Ελληνικής Επαναστάσεως

30,00

Ἡ ἱστορία δέν εἷχε ποτέ ἀσχοληθῆ εἰδικῶς μέ τάς Ἡρωΐδας. Ὀλίγος λόγος ἐγίνετο περί αὐτῶν, καί αἱ πλεῖσται παρέμενον ἄγνωστοι, ἤ ἐντελῶς συγκεχυμέναι μορφαί…περισσότερα

 

Συγγραφέας: Σωτηρία Ι. Αλιμπέρτη
Α΄ Έκδοση 2021
Σελίδες: 532

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5254-99-5 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Ἡ ἱστορία δέν εἷχε ποτέ ἀσχοληθῆ εἰδικῶς μέ τάς Ἡρωΐδας. Ὀλίγος λόγος ἐγίνετο περί αὐτῶν, καί αἱ πλεῖσται παρέμενον ἄγνωστοι, ἤ ἐντελῶς συγκεχυμέναι μορφαί. Κανείς ἐν Ἑλλάδι δέν ἐφαίνε το νά ἐνδιαφέρεται ἰδιαιτέρως διά τάς γυναῖκας αἱ ὁποῖαι ἔδρασαν, διέπρεψαν ἤ ἐθυσιάσθησαν διά τήν πατρίδα των. Παρεπιμπτόντως μόνον ἀνεφέροντο τινές. Ποῖαι ἦσαν; Ποῦ ἔδρασαν; Ποῖαι αἱ πράξεις των; Ποῖος ὁ βίος των, τά αἰσθήματα καί ὁ χαρακτήρ των; Καί ποία ὑπῆρξεν, ὄχι μόνον ἡ ἐκτῶν περιστάσεων θέσεις, ἀλλά και ἡ πρωτοβουλία καί συμμετοχή τῆς Ἑλληνίδος εἰς τόν Ἐθνικόν Ἀγῶνα;

Πρώτη ἡ ἐνθουσιώδης συγγραφεύς τοῦ παρόντος ἔργου, ὀρμωμένη, ὄχι μόνον ἐξἁπλοῦ ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλ’ ἐξὑψηλοῦ αἰσθήματος ἐθνικοῦ, ἀπεφάσισε ν’ ἀσχοληθῇ συστηματικῶς μέ τάς Ἡρωΐδας, νά ἐρευνήση μετ’ ἀκριβείας τά περί αὐτῶν, καί νά τά ἀναστήση, μέ τήν πνοήν καί τήν φλόγα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ της, ζώσας ἐν τῷ μέσω τῶν ἱστορικῶν περιστάσεων καί τῶν γεγονότων, μέ τά ὁποῖα συνδέονται ὁ βίος καί αἱ πράξεις των.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 17 × 24 cm