Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην
Κωνσταντῖνος Ἀ. Πλεύρης
Κωνσταντῖνος Ἀ. Πλεύρης

Ὁ Κωνσταντῖνος Ἀ. Πλεύρης ἐτελείωσε τήν Γαλλικήν Σχολήν τοῦ Λεοντείου Λυκείου καί ἔλαβε πτυχίον Νομικῆς (Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης), Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν (Πάντειον Πανεπιστήμιον) καί Κοινωνιολογίας (ΝΟΕ Παρισίων). Εἶναι Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτικήν. Διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικῆς Κοινωνιολογίας στίς Σχολές τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί στήν Σχολήν Γενικῆς Μορφώσεως Ἀξιωματικῶν τοῦ Ἀρχηγείου Στρατοῦ. Ἔχει κυκλοφορήσει μία σειρά βιβλίων ἱστορικοῦ, πολιτικοῦ, φιλοσοφικοῦ καί κοινωνιολογικοῦ περιεχομένου, πού ἐπραγματοποίησαν ἐκδόσεις στά Ἀγγλικά, Ἰταλικά, Ρωσικά, Ἀραβικά καί ἔχει κάνει πολλές διαλέξεις καί ἐδημοσίευσε ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά. Ἐπί δεκαετίαν ἐπεμελεῖτο καί ἐπαρουσίαζε στό τηλεοπτικό κανάλι «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» τήν εκπομπήν «Ἱστορικές Μνῆμες» καί στό «EXTRA» τήν ἐκπομπήν «Ἐδῶ Ἑλλάς». Ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γκουανταλαχάρα, τό δέ ὅλον συγγραφικόν του ἔργον εἶναι αὐστηρῶς ἐπιστημονικόν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς 21ης Ἀπριλίου, διετέλεσε Διευθυντής τοῦ Συνταγματάρχου Ἰωάννου Λαδᾶ καί Εἰδικός Σύμβουλος εἰς τόν Συνταγματάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον. Ἐπί Ἰωαννίδη ἐφυλακίσθη μέ συνεργάτας του, εἰς τό ΕΑΤ-ΕΣΑ καί ἐπί Δημοκρατίας κατεδιώχθη, ἐφυλακίσθη, ἐδικάσθη, ἀλλά ἠθωώθη. Το βιβλίον του «ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» προεκάλεσε τήν ἐχθρότητα τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά ἀντικρούσουν τό βιβλίον ἐπετέθησαν, μέ μηνύσεις ἐναντίον τοῦ Συγγραφέως. Ἀπό τό 2006 τόν ἐπολέμησαν τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο, τό Εὐρωπαϊκό Ἑβραϊκό Συμβούλιο καί τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συμβούλιο. Τελικῶς ἐκέρδισε τάς δίκας εἰς τό Πενταμελές Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ὁλομέλειαν τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἐπίσης οἱ Ἑβραῖοι εἰς τό Εὐρωκοινοβούλιον, ὅπου μέ ἀναφοράν των ἐστράφησαν ἐναντίον του, οὐδέν ἐπέτυχον. Εἶναι διακεκριμένος Ποινικολόγος καί αἱ πολιτικαί του θέσεις καί ἀπόψεις ἔχουν Πανελλήνιον ἀπήχησιν.